Hapestetika

KONFERENCE EVROPSKÉ UNIE NEVIDOMÝCH V PLOIESTI (březen 2000)

Text na konferenci v Ploiesti:
 

1) Osobní představení

Dobrý den. Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Vladimíra Sýkorová. Pracuji v Praze v hlavním městě České republiky. Do Rumunska jsem přijela na pozvání Českého kulturního centra a velmi ráda, i když bohužel v krátkém čase, jsem připravila hmatovou výstavu českého umění, která je instalována v Muzeu umění zde v Ploiesti do 1. dubna 2000.
2) Pracovní představení

K hmatovým výstavám a vůbec k práci s nevidomými jsem se dostala díky svému dřívějšímu zaměstnání v Národní galerii v Praze. Pracovala jsem v oddělení pro styk s veřejností a kromě běžných činností jsem navázala spolupráci s nevidomými dětmi ve speciální základní škole pro nevidomé v Praze a společně jsme poznávaly české sochařství 19. a 20. stol. přímo v prostorách Národní galerie. Hmatové prohlídky byly tematicky zaměřeny na Portrét, Figuru a Zvířecí plastiku a po skončení se děti mohly věnovat vlastní tvůrčí činnosti se sochařskou hlínou a vytvářet vlastní „umělecká“ díla. V roce 1990 jsem byla pozvána na seminář, který se konal v rámci první hmatové výstavy v České republice vůbec nazvané Hapestetika a od té doby spolupracuji na hmatových projektech.
3) Hmatové výstavy Hapestetika

První výstava Hapestetika vznikla z iniciativy kolegyně Terezie Hradilkové, která byla speciální pedagog a pracovala v Unii nevidomých, a skupiny mladých výtvarníků. Sešli se v době revolučních změn na začátku roku 1990, kdy všeobecně panovala nadšená nálada zkoušet u nás dosud nevyzkoušené. Z těch, kteří navštívili i seminář v rámci první hmatové výstavy se utvořila stálá organizační skupina, která v pořádání hmatových výstav s názvem Hapestetika pět let pokračovala. Byla to různorodá skupina lidí: speciální pedagog, dva výtvarníci, architekt, koordinátor, kunsthistorik. V průběhu výstav velmi ochotně spolupracovali dobrovolní pracovníci, především studenti. Na přípravách výstav se podíleli i konzultanti z řad nevidomých spolupracovníků, jejichž připomínky byli velice cenné
První tři výstavy Hapestetika představily převážně abstraktní a metaforická díla současné a spíše mladší generace českých výtvarníků. Čtvrtá výstava se specializovala na zvířecí plastiku a pátá výstava na lidskou figuru. Na těchto výstavách se objevilo i více realistických soch. Zvířecí plastika měla největší ohlas u dětí, které mohly vystavená díla více konfrontovat s jim známou skutečností.
4) Vliv hmatových výstav

Velký vliv a povzbuzení přinesla konference ART Horizons 1990 v Glasgow, ve Velké Británii, na které lidé se zrakovým postižením naléhavě vyslovili své potřeby a práva podílet se na poznávání kulturního dědictví svých zemí. Jednotlivé referáty týkající se hmatových programů v jiných evropských zemí a USA byly velmi inspirativní.
Účast na výstavách předčila naše očekávání a potvrdilo se, že zájem o ně byl oboustranný, tj. nejen pouze ze strany nevidomých, ale i vidících návštěvníků. Možná si teď kladete otázku, proč nám záleží na tom, aby naše výstavy navštěvovali i vidící návštěvníci, když oni mají mnohem více možností a nabídek v oblasti kulturního dění. Nemyslíme si, že po zkušenosti z jedné hmatové výstavy věděli, co to je být nevidomým, ani tobylo naším cílem. Jen bychom jim rádi dali šanci, aby si sami uvědomili, jak málo používají a cítí hmat, přestože je to jeden z nejdůležitějších smyslů a nechat je tak obohatit se o nepoznané zážitky. U některých děl jim hmatové vnímání umožní lépe pochopit dané dílo, vcítit se do tvorby autora, jak ho daný materiál inspiroval. Za všechny jeden zápis z knihy návštěv: „Děkuji. Přišel jsem na to, jak se člověk ochuzuje, když hmatu přikládá jen malý význam!“Velmi důležité je i hledisko společenské. Vidící i nevidomí se na výstavách potkávají, připadá jim to samozřejmé, učí se sdílet stejnou zkušenost. Nejspontánněji to dovedou děti, které si hlasitě navzájem sdělují své zážitky a dotýkání předmětů si dovedou užít bez předsudků.
Ukázalo se, že po pěti výstavách se ustálila skupina lidí – návštěvníků s vyhraněným zájmem o umění a dotýkání se ho. Je třeba poznamenat, že počet nevidomých lidí, kteří se zajímají o hmatové výstavy, je zhruba stejný jako zájem vidících o výtvarné umění.
5) Poselství hmatových výstav Hapestetika

Úspěchy hmatových výstav Hapestetika odstartovaly další hmatové projekty, a tak se v Praze realizovaly další, např. dvě archeologické hmatové výstavy - Doteky pravěku a antiky, vystavující reprezentativní výběr archeologických sbírek Národního muzea v Praze a třeba dále Egypt dotekem, s cílem přiblížit kulturu faraonského Egypta ze sbírek Náprstkova muzea v Praze především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. Botanická zahrada začala organizovat hmatové výstavy přírodnin a někteří výtvarníci spontánně dávali své výstavy k dispozici hmatovému dotýkání.
6) Současná činnost Sdružení Hapestetika

V roce 1998 vzniklo občanské sdružení Hapestetika, jehož jsem výkonnou ředitelkou, a naše práce má v současnosti převážně vzdělávací a konzultační charakter. Spolupracujeme s muzei a galeriemi v České republice na zpřístupňování expozic nevidomým. Snažíme se tím na jedné straně udržet zvýšený zájem nevidomých lidí o umění a kulturní dění vůbec, a na straně druhé rozšiřovat nabídky výstav a stálých expozic pro hmatové vnímání. Proto se v současné době věnujeme konzultační a přednáškové činnosti, která udržuje hladinu zájmu veřejnosti a pomáhá těm, kteří ve svých regionech a každý ve své oblasti kulturní činnosti mohl do potencionálních návštěvníků zahrnout i lidi se zrakovým postižením.
Konkrétním výsledkem této činnosti je publikace Dotýkejte se, prosím, vydaná v loňském roce. Je to průvodce hmatovými projekty pro galerie a muzea a obsahuje i shrnutí našich zkušeností a souhrn doporučení pro pořadatele hmatových výstav.
Na podzim loňského roku se také úspěšně završila naše spolupráce s muzeem Auto Škoda, které je připraveno ukázat nevidomým návštěvníkům expozici historických automobilů a proces výroby nového automobilu. Vedle Národní galerie v Praze je to první muzeum v České republice, které je vstřícné nevidomým. Doufáme, že v letošním roce k nim přibudou další dvě muzea.
Hmatové výstavy by se neobešly bez spolupráce s organizacemi nevidomých, které byly
oslovovány jako návštěvníci, tj. poskytly databázi členů, kteří byli zváni. Někteří jejich členové byli našimi konzultanty a žádnou výstavu jsme nepřipravovali bez jejich zkušeností a připomínek.
Cenným spolupracovníkem byla knihovna a tiskárna pro nevidomé, která zajišťovala veškerý tiskový materiál, tj. hlavně pozvánky a katalog v Braillově bodovém písmu.
Doufám, že výstava, kterou zde prezentujeme, vás zaujme . Pro nás je to první hmatová prezentace českého umění v zahraničí, je to pro nás čest, že jsme dostali tuto příležitost prostřednictvím Českého kulturního centra a Muzea výtvarných umění zde v Ploiešti.
Přeji vám, abyste měli další příležitosti poznávat výtvarné umění. Není totiž důvod pro to, aby byl kdokoli vyřazován z možnosti účastnit se uměleckého a společenského dění. Takže „dotýkejte se, prosím“, málo věcí na světě je nedotknutelných.
Děkuji za pozornost.
Ploiesti, březen 2000 Za Sdružení Hapestetika:
Vladimíra Sýkorová