Hapestetika

KONFERENCE MUZEA A NEVIDOMÍ, Národní muzeum v Praze (říjen 2002)


Muzeum a změna
Proč a jak jsme začínali
Začátky,první impuls, výstavy Hapestetika I-V (1990-1994)

Cílem těchto výstav bylo zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením vidícím umožnit zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt další dimenzi jejich děl. Mottem výstav se stalo v tehdejší výstavnické atmosféře provokativní heslo „Dotýkejte se, prosím!“ Druhé heslo „Nejen pro nevidomé“ zvolila skupina autorů jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a výtvarným uměním.
Myšlenka presentovat výtvarné umění nevidomým a vystavit díla k hmatovému vnímání, vznikla a začala se realizovat během nadšené atmosféry podzimu r. 1989. Příznačně pro tehdejší iniciativy vznikla skupina, která pořádala první hmatové výstavy spontánně, tvořili ji lidé různých profesí, jejichž cílem bylo zaplnit jedno z mnoha bílých míst kulturně-společenského života. Prvních pět let bylo typické tím, že tato skupina pořádala sama hmatové výstavy, vyzkoušela si první úspěchy i úskalí. Byla to doba novátorství, všechno kolem hmatových výstav se uskutečňovalo poprvé a bylo provázeno velkou podporou jak ze strany vidící veřejnosti, tak i velkou zvídavostí ze strany nevidomých. Tím, že koncepce první výstavy neměla edukativní charakter a neměla na co navazovat, v neposlední řadě i tím, že prezentovala současné abstraktní umění, vyvolala Hapestetika I mnoho ohlasů a diskusí. Projevovalo se v nich jednak uspokojení těch, kteří chtěli být účastni současných trendů v umění, jednak nenaplněná očekávání těch, kteří chtěli být uvedeni do světa umění postupně zachovávajíc posloupnost výtvarných stylů a směrů. První tři ročníky hmatových výstav si získaly stálé návštěvníky, zájem veřejnosti a pomoc kulturních institucí. To umožnilo pracovat s díly vypůjčenými ze sbírek Národní galerie, a vyhovět tak přání nevidomých, aby byli seznámeni s klasickými realistickými díly. To pomohlo společnosti pro pořádní výstav Hapestetika přejít ke koncepci monotematických výstav. Tematicky připravené výstavy tak mohly představit zásadní stylové a názorové proměny sochařství a historickou linii výtvarného názoru. Období pořádání výstav Hapestetika bylo tak završeno výstavou věnovanou nejklasičtějšímu tématu sochařství, lidské figuře. Na prožitém a hmatové známém tématu zachycovala expozice vývoj českého sochařství od jeho zakladatelské osobnosti přes secesi a symbolismus, kubismus, surrealismus až k současnosti.
Po pěti letech jsme nasbírali praktické i teoretické zkušenosti s pořádáním výstav, viděli jsme, že máme první následovníky z řad muzeí a galerií a pocítili jsme limity. Proto jsme se rozhodli přejít od pořádání jednotlivých výstav ke shrnutí zkušeností z nich a pomoci těm, kteří pracují v profesionálních institucích.
Kde jsme dnes a co nabízíme
Od zkušeností k pravidlům

Dělítkem nebo spíše mostem těchto dvou období se stala publikace „Dotýkejte se, prosím!“. Knížka, v které jsme se snažili shrnout naše zkušenosti, zkušenosti zahraniční, zkušenosti a poznatky našich následovníků a nových spolupracovníků z muzeí a galerií, je určena jako metodika a inspirace pro všechny, kdo se chtějí podobným projektům věnovat. Praktické zkušenosti, které shrnuje a prezentuje, ukazují možnosti, aby nebyl nikdo vyřazen z možnosti účastnit se uměleckého a společenského dění. Stala se nabídkou pro ty, kteří nechtějí opakovat naše chyby.
Osvětová, vzdělávací a poradenská činnost

Iniciativa hmatových výstav kolem sebe soustředila mnoho informací a zkušeností a tak mnoho jednotlivců i institucí – galerií a muzeí nás žádala o pomoc, konzultace, informace, zkušenosti,… Proto jsme s v dalším období angažovali v konzultační a přednáškové činnosti. Distribuovali jsme naši publikaci a zapojili jsme se do programu Brána muzea otevřená při nadaci OSF, kterého se účastnili pracovníci muzeí a galerií z celé ČR, kteří usilují o změnu praxe a postojů kulturních institucí směrem k větší otevřenosti vůči veřejnosti.
Konzultační činnosti, prezentace v zahraničí

V současné době fungujeme jako občanské Sdružení Hapestetika, které sdružuje zkušené osoby v oblasti hmatových výstav, hmatového vnímání, které nabízí své zkušenosti a informace vedle své další profesionální činnosti. Věnujme se převážně poradenské činnosti a konzultacím zaměřených na konkrétní projekty a prezentacím haptických výstav v zahraničí. Byli jsme u zrodu zpřístupnění nevidomým stálé expozice v muzeu Auto-Škoda Mladá Boleslav, předávali jsme své zkušenosti při organizován i haptické výstav z uměleckých sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění v Olomouci, Galerie umění Liberec (kde haptická výstava právě probíhá). Podíleli jsme se na vytvoření dvou stálých haptických stezek v národní galerii, a to v klášteře sv. Anežky České v expozici gotického umění v roce 2000, a v klášteře sv. Jiří na Pražské hradě v expozici barokního umění v roce 2001.
Výstavy realizované v zahraničí: hmatová výstava českého moderního umění v muzeu v Ploiesti v Rumunsku v roce2000 a v této době probíhající v Řecku ve městě Volos a v prosinci v Athénách.
Kam jdeme

Naše činnost směřuje od pořádání speciálních hmatových výstav k integrujícímu prostředí, tzn. k tomu, aby i ten náhodný návštěvník galerie či muzea, který nevidí, mohl z jich výstav a expozic profitovat a odnesl si domů dojmy a informace získané ve formě, která je pro něj přístupná. V procesu realizace nových projektů a výstav, ve spolupráci jednak s již zkušenými lidmi, jednak s těmi, kteří přináší nové pohled,y, vzniká stále množství nápadů a ukazují se další možnosti. Záleží na vás, jestli budou, či nebudou realizované. Můžete se dnes již opřít o mnohé zkušenosti a také odbornou radum obojí nabízí právě naše Sdružení Hapestetika.
V praxi, kterou doporučujeme to neznamená vždy vysoké finanční náklady, ale spíše otevřenost a kreativitu. Nejde o exkluzivní, krátkodobé akce zaměřené na úzkou cílovou skupinu. Rádi bychom přispěli k tomu, aby co nejvíce akcí a výstav bylo přístupno širokému spektru návštěvníků.