Hapestetika

Sdružení HAPESTETIKA

O nás

Sdružení Hapestetika je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým seskupením, které sdružuje zájemce z laické i odborné veřejnosti. Činnost tohoto občanského spolku spočívá zejména v pořádání hmatových výstav moderního umění a v konzultační a vzdělávací činnosti pro muzea, galerie a studenty pedagogických a uměleckých škol a ve zpřístupňování umění pro lidi se zrakovým postižením.

Sdružení Hapestetika bylo založeno 6. 5. 1997 v Praze.  Je majitelem ochranné známky HAPESTETIKA. 

Sdružení Hapestetika vyvíjí svou činnost na území ČR i v zahraničí a může ji vyvíjet i jako člen mezinárodních organizací, jejichž je členem nebo je přizváno ke spolupráci. Sdružení Hapestetika obdrželo v roce 1999 certifikát kvality od ministra kultury Pavla Dostála.
V roce 2015 se sdružení na základě zákoa změnilo na zapsaný spolek.

Členství ve Sdružení

Členství je dobrovolné. Členem Sdružení se může stát osoba, kterou zajímá činnost Sdružení a která souhlasí s jeho stanovami.
Členové jsou přijímáni Radou Sdružení na základě písemné přihlášky.

Členové mají tato práva:
a) podílet se na činnosti Sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat členských výhod a účastnit se akcí organizovaných Sdružením
b) být informováni o činnosti, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných prostředků
c) dobrovolnými příspěvky a dary, popř. jinou formou přispívat k rozvoji a zajištění činnosti Sdružení.

Členové jsou povinni:
a) jednat ve shodě se zaměřením a posláním Sdružení a podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci,
b) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve Sdružení
c) řídit se stanovami.

Orgány Sdružení 

Valná hromada, Rada Sdružení, předseda Rady Sdružení, výkonný ředitel Sdružení.


Současná předsedkyně Sdružení je Mgr. Terezie Hradilková, výkonná ředitelka Sdružení je Ing. Vladimíra Sýkorová (tel: 603431148)

Členové

Mgr. Terezie Hradilková, speciální pedagog, autorka myšlenky a koncepce hmatových výstav Hapestetika I-V. Pracovala jako ředitelka Společnosti pro ranou péči, organizace, která poskytuje sociální služby rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. V současné době pracuje jako metodička transformace sociálních služeb.
Jarka Janíčková, původním povoláním výtvarnice. Dlouhodobě spolupracovala s Archeologickým ústavem AV a Národním muzeem v Praze, podílela se na realizaci archeologických výstav pro nevidomé a slabozraké. Ve studiu Vobis vytvářela reliéfní obrázky, je členkou realizačního týmu projektu Tactus.cz, který se zabývá tvorbu kvalitních hmatových knížek pro děti a mládež se zrakovým postižením. Je vedoucí programů pro děti a mládež v organizaci Proxima Sociale o.p.s.

PhDr. Magdaléna Juříková, historik umění, pracovala jako kurátorka Sbírky moderního sochařství v NG v Praze, sbírky galerie Zlatá Husa, v současné době pracuje jako ředitelka Galerie hlavního města Prahy, kurátorka výstav Hapestetika I - V, poskytuje odbornou garanci výběru děl pro výstavy Hapestetika v zahraničí.

Mgr. Jana Klímová, lektorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, a kurátorka stálé hmatové expozice pro nevidomé Doteky baroka, realizuje programy pro nevidomé a slabozraké.

Ak. arch. Pavel Kolíbal, autor architektonické koncepce pro výstavy Hapestetika I - V a výstav Hapestetika v zahraničí.

Ak. malíř Igor Korpaczewski, působil jako asistent na Akademii výtvarných umění v Praze, spoluautor koncepce na výstavách Hapestetika I - V.

Ing. Vladimíra Sýkorová, v době působení v lektorském oddělení Národní galerie v Praze realizovala programy pro nevidomé a slabozraké. Ředitelka Malého máslovického muzea másla. Členka realizačního týmu výstav Hapestetika II - V, kurátorka výstav Hapestetika v zahraničí.

Členové in memoriam:
Ak. sochař Kryštof Trubáček, sochař, keramik (keramika Maříž), spoluautor koncepce výstav Hapestetika I - V, zemřel v roce 2000 ve věku 42 let.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, organizace, která poskytuje širokou škálu pomoci osobám se zrakovým postižením. Zemřel v listopadu 2020 ve věku 64let


  

Kontakt

Ing. Vladimíra Sýkorová

Tel:+420 603 431 148
e-mail: hape@hapestetika.cz

Kontaktní a doručovací adresa:

Sdružení Hapestetika
V. Sýkorová
Spojovací 24
250 69 Máslovice