Hapestetika

KONFERENCE EVROPSKÉ UNIE NEVIDOMÝCH UMĚLECKÉ OBZORY 1990 (ART HORIZONS 1990) Glasgow, 30. a 31. srpna 1990

USNESENÍ

Po dva dny debatovali delegáti zastupující jednak organizace nevidomých a pro nevidomé a jednak umělecké a kulturní organizace o průkopnické činnosti v Evropě i jinde, která umožní zrakově postiženým lidem přístup ke všem oblastem uměleckého a kulturního života. Doposud mají tito lidé ke kultuře a umění přístup omezen.
Omezení se týkají sochařství, malířství, architektury, muzeí, divadel, kin, televize, turistiky.
Omezení je nutno odstraňovat následujícími formami, způsoby a prostředky:
· pořádáním hmatových výstav a výstav zaměřených na komplexní smyslové vnímání
· vydáváním publikací v bodovém Braillově písmu, v reliéfní podobě a ve zvětšeném běžném písmu za použití výrazného barevného kontrastu
· vydáváním turistických průvodců k místům a událostem
· poskytováním popisného komentáře ve zvukové podobě k divadelním a filmovým představením a k televizním pořadům.
Delegáti konstatují, že:

· široké a vzájemně propojené uplatnění navrhovaných opatření by otevřelo zrakově postiženým lidem nevídané umělecké, společenské i kulturní obzory
· pouze nepatrná menšina zrakově postižených osob může využívat postupně se otevírající přístup ke kultuře a umění
· z těchto možností jsou jako první vyloučeny zrakově postižené osoby s dalším zdravotním postižením
· zdravotně postižení a jejich organizace mají jedinečnou a nezastupitelnou úlohu při prosazování a podpoře tohoto vývoje a při poskytování odborného zázemí
· v současné době není skromný příspěvek ministerstev kultury a školství, stejně jako příspěvek ostatních kulturních, uměleckých a vzdělávacích institucí dostačující s ohledem na jejich celkové zdroje a šíři odpovědností; existuje naléhavá potřeba tuto situaci změnit
· příznivé podmínky pro příchod takové změny lze spatřovat ve skutečnosti, že kulturní a umělecká práva zrakově postižených jsou veřejností přijímána jako cosi stále více samozřejmého
· Všeobecná deklarace lidských práv (článek 27, odst. A) považuje svobodu přístupu k umění a kultuře za nezadatelné lidské právo
· ke komplexnímu a trvalému zlepšení může dojít pouze díky soustředěnému snažení všech zúčastněných.
DOPORUČENÍ ČLENSKÝM ORGANIZACÍM

Pro devadesátá léta konference Evropské unii nevidomých, její kulturní komisi a jejím členským organizacím doporučuje:
· aby se v co nejširší míře zabývaly kulturními a uměleckými právy zrakově postižených
· aby uskutečňovaly projekty, vzbuzující zájem o nové umělecké a kulturní oblasti jek mezi zrakově postiženými, tak u široké veřejnosti
· aby podporovaly pořádání např. dílen, seminářů atd. a aby povzbuzovaly výzkumnou činnost, což jim umožní vytvářet vysoce kvalitní odborné zázemí
· aby všestranně podporovaly tvůrčí činnost zrakově postižených a aby prostřednictvím výstav, divadelních představení a jiných kulturních akcí osvětově působily na běžnou veřejnost a její chápání uměleckého potenciálu zrakově postižených
· aby požadovaly podporu pro své projekty ze strany kulturních, uměleckých a vzdělávacích institucí a organizací
· aby soustavně přesvědčovaly tyto instituce a organizace o nutnosti řídit se komplexně pojatou strategií přístupnosti umění, včetně příslušného finančního zabezpečení.
POSELSTVÍ STÁTNÍM KULTURNÍM A VZDĚLÁVACÍM INSTITUCÍM

Konference Evropské unie nevidomých Umělecké obzory 1990 uznává skutečnost, že kultura a umění znamená neocenitelné obohacení pro život společnosti i jednotlivce. V souvislosti s tím účastníci konference konstatují:
· že plná svoboda uměleckého a kulturního vyžití je nezadatelným právem každého člověka
· že přístup ke kulturnímu a uměleckému životu ve většině jeho forem je v současné době pro zrakově postižené lidi značně omezen
· že možnost svobodné volby těchto lidí je ohraničená
· že tento stav brání zrakově postiženým osobám v aktivní účasti na kulturním a uměleckém životě společnosti
· že svobodný přístup k umění a kultuře prospěje i jejich rodinám, přátelům a společnosti jako celku.
Konference dále:
· vyjadřuje plnou podporu doporučením obsaženém v Liverpoolském prohlášení a vyzývá ministerstva kultury spolu s dalšími kulturními, uměleckými a vzdělávacími organizacemi národního i mezinárodního významu, aby prostřednictvím konkrétního konání zaváděly tato doporučení do praxe.
Konference vyzývá ministerstva kultury, ministerstva školství a další zainteresované instituce národního i nadnárodního charakteru, aby spolupracovaly s nevidomými jednotlivce i s jejich organizacemi ve snaze zajisti těmto lidem:
· širokou dostupnost technického vybavení, které umožní zavést zvukový popis divadelních a filmových představení a televizních pořadů
· širokou dostupnost informací v bodovém Braillově písmu, ve zvětšeném tisku a ve zvukové podobě o všech kulturních a uměleckých podnicích
· uplatnění v široké škále povolání, souvisejících s kulturněuměleckým životem společnosti.
Všechna uvedená doporučení by se měla vztahovat i na nevidomé a slabozraké osoby trpící i dalším zdravotním postižením.
TOTO USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 31. SRPNA 1990 VŠEMI ÚČASTNÍKY KONFERENCE.
(Konference se osobně zúčastnila Mgr. Terezie Hradilková.)